A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Referat finansów i budżetu

   

  Dane kotaktowe pracowników referatu:

  KIEROWNIK - Jadwiga Robak, j.robak{at}wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-89, pok. 10
  Marzena Lec, tel. 44 616-39-89, m.le{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
  Adela Adamczyk, tel. 44 616-39-90, a.adamczyk{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
  Joanna Kiereś, tel. 44 616-39-90, j.kieres{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
  Jolanta Łasek - płace, tel. 44 616-39-71, j.lasek{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 17
  Kinga Zacha - płace, tel. 44 616-39-71, k.zacha{at}wola-krzysztoporska.pl pok. 17
  Magdalena Kłysik - woda, ścieki, tel. 44 6163984, m.klysi{at}wola-krzysztoporska.pl
  Kinga Drozdek - czynsze, tel. 44 6163987, k.drozde{at}wola-krzysztoporska.pl
  Joanna Kurdek, tel. 44 616-39-85, pok. 9, j.kurde{at}wola-krzysztoporska.pl
  Bartosz Ożarek, tel. 44 616-39-85, pok.9, b.ozarek{at}wola-krzysztoporska.pl

   

   

  Do zadań Referatu Finansów i Budżetu należy:
  1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium;
  2) udzielanie pomocy wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
  3) zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu;
  4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy;
  5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
  6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
  7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
  8) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  9) rozliczanie inwentaryzacji;
  10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
  11) przygotowywanie sprawozdań finansowych;
  12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  13) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
  14) prowadzenie księgi inwentarzowej;
  15) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  16) prowadzenie ewidencji odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  17) przygotowywanie i opracowanie we współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 10.12.2021
  Podpisał: Jadwiga Robak
  Dokument z dnia: 10.12.2021
  Dokument oglądany razy: 50403
Gmina Wola Krzysztoporska