A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Referat Budownictwa i nieruchomości

  Kierownik - Kamil Madejczyk - tel. 44 616-39-74, pok. 6
  - nadzór nad referatem
  - inwestycje
  - cmentarze
  Z-ca kierownika - Paweł Szulc, tel. 44 616-39-73, pok. 7
  - nadzór nad inwestycjami drogowymi
  - eksploatacja dróg
  Krystyna Kicińska - tel. 44 616 39 73, pok. 7
  - inwestycje
  Aleksandra Banaszczyk - tel. 44 616-39-72, pok. 7a
  - decyzje o warunkach zabudowy
  - przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby
  - plany miejscowe
  - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  - wydawanie decyzji celu publicznego
  Emilia Mucha tel. 44 616-39-73, pok. 7
  - inwestycje
  - oświetlenie uliczne
  Urszula Wojciechowska, tel. 44 616-39-75, pok. 6a
  - nadzorowanie przygotowywania dokumentacji technicznych oraz powykonawczych związanej z
    wykonywanymi przez gminę robotami budowlanymi
  - prowadzenie spraw zwiazanych z dzierżawą gruntów
  - awarie oświetlenia ulicznego
  Anna Miniatorska, tel. 44 616-39-73, pok. 7
  - inwestycje
  - informacje o terenie
  - wyrażenie zgody na wykonanie zjazdu
  - umieszczenie urządzeń i obiektów w pasie drogowym
  - zajęcie pasa drogowego
  - opiniowanie projektów decyzji
  Małgorzata Łudczak, tel. 44 616-39-75, pok. 6a
  - podziały nieruchomości
  - sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Bogusława Dziubecka, tel. 44 616-39-72, pok. 7a
  - administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi
  - prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic, i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości

   

  Do zadań Referatu Budownictwa należy:
  1) prowadzenie inwestycji gminnych, ich nadzór oraz kontrola;
  2) przekazywanie do Referatu Finansów i Budżetu informacji o dokonanych odbiorach i przejęciu do eksploatacji inwestycji gminnych;
  3) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:
  a) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  e) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wyników w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  g) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
  h) ustalanie wysokości, naliczanie i wydawanie decyzji w zakresie opłat planistycznych,
  i) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu;
  j) uzgadnianie ze stanowiskiem GG projektów opinii wstępnego podziału nieruchomości;
  k) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  l) przechowywanie kopii decyzji dotyczących pozwoleń na budowę i użytkowanie;
  4) prowadzenie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych;
  5) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi ulicami w tym w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
  b) projektowanie przebiegu dróg,
  c) budowa, modernizacja i ochrona dróg,
  d) zarządzanie drogami,
  e) określaniem szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  f) koordynacją i obsługą we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
  g) prowadzenie spraw obejmujących modernizację, naprawy remonty oraz odśnieżanie dróg.
  6) planowanie zakupów, dostaw materiałowych dla potrzeb dla Referatu i Urzędu;
  7) gospodarka środkami trwałymi, maszynami i samochodami, sprzętem i wyposażeniem:
  a) prowadzenie gospodarki paliwami, olejami, smarami, ogumieniem,
  b) obsługa ewidencyjna ruchu transportu, kontrola kart i zasadności wykorzystania środków transportu i sprzętu dla podległych pracowników;
  8) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej w zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami
  budynków;
  a) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
  b) zamiana lokali,
  c) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz
  zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z
  zakładów karnych,
  d) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej;
  9) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami, a w szczególności
  związanych z:
  a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i
  przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w
  tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
  dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
  b) organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
  c) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  d) komunalizacją gruntów,
  e) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  f) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
  g) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
  h) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
  i) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów stanowiących własność gminy,
  j) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Aleksandra Banaszczyk
  Publikacja dnia: 30.05.2022
  Podpisał: Aleksandra Banaszczyk
  Dokument z dnia: 30.05.2022
  Dokument oglądany razy: 26029
Gmina Wola Krzysztoporska