A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Referat Spraw Obywatelskich

   

  Dane kontaktowe:

  kierownik – Monika Dybała- tel.44 6163980, pok. nr 2
  - dowody osobiste
  - imprezy masowe


  Jan Czubała - tel. 44 6163980, pok. nr 1

  - Ochotnicze Straże Pożarne,
  - obrona cywilna
  - powszechny obowiązek obrony,
  - zarządzanie kryzysowe,
  - wyposażenie terenów sportowych,
  - stypendia i nagrody sportowe


  Sylwia Cirkot - tel. 44 6163980, pok. nr 1

  - rejestracja działalności gospodarczej
  - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego,
  - dowody osobiste
  - ewidencja ludności
  - kwalifikacja wojskowa
  - wybory
  - dodatki mieszkaniowe i energetyczne

   

  Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące, w szczególności:

  1) ewidencji ludności:
  a) zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
  b) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań i wymeldowań,
  c) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i cudzoziemców;
  2) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej;
  3) prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców;
  4) wydawanie dowodów osobistych
  5) postępowań administracyjnych i cywilnych, w tym:
  a) ustanawiania kuratora,
  b) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
  c) przyjmowania i wywieszania obwieszczeń,
  6) imprez masowych;
  7) zbiórek publicznych;
  8) obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządu Gminnego z zakresu zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej a w szczególności:
  a) wydawania kart drogowych na sprzęt i pojazdy uprzywilejowane,
  b) przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o wypłatę ekwiwalentu dla strażaków,
  c) okresowa ocena jednostek i sprzętu pod względem gotowości do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców,
  d) współpraca z PSP i Policją w zakresie związanym z realizacją zadań dotyczących porządku i ochrony p.poż.,
  e) prowadzenie terminarza, kontrola ćwiczeń i imprez strażackich,
  f) sprawdzanie zaświadczeń o stanie zdrowia i ważności uprawnień strażackich;
  9) wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w budynku Urzędu Gminy;
  10) prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej w tym wynikających z ustaw o:
  a) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  b) Krajowym Rejestrze Sądowym,
  c) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  11) prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
  12) przygotowywanie zezwoleń na transport drogowy;
  13) przygotowywanie pozwów do sądu.
  14) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną oraz spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony,
  15) realizacja zadań wynikających z zagrożeń kryzysowych w okresie pokoju i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa,
  - zaspokajanie sołectw w zakresie wyposażenia sportowego i urządzenia do konserwacji terenów sportowych, w tym rozliczanie przyznanego limitu paliwa na poszczególne sołectwa oraz jednostki OSP,
  - realizacja wniosków w zakresie stypendiów i nagród sportowych,
  -koordynowanie i organizacja prac z zakresu sportu gminnego.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 01.12.2022
  Podpisał: Monika Dybała
  Dokument z dnia: 01.12.2022
  Dokument oglądany razy: 12435
Gmina Wola Krzysztoporska